บริษัท เอบี ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ดำเนินการและให้บริการเว็บไซต์ โอมันส์หยด.com
ยินดีต้อนรับและขอขอบคุณท่านผู้ใช้บริการทุกท่านที่มาใช้บริการบนเว็บไซต์ ดังกล่าวของทางบริษัทฯ
ซึ่งผู้ใช้บริการตกลงจะไม่ใช้เว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าอื่นๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ
ที่เป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย และ/หรือศีลธรรมอันดีของประชาชนผ่านเว็บไซต์นี้
และเพื่อสร้างความมั่นใจกับผู้ใช้บริการทุกท่าน บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงเงื่อนไขในทางปฎิบัติและข้อสงวนสิทธิต่างๆ
ดังต่อไปนี้
รูปแบบการจัดเก็บข้อมูล
(Collected Information)
  • ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผู้ใช้บริการเอง
  • ข้อมูลทางสถิติต่างๆ
    ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานบนเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ
ข้อมูลส่วนบุคคลและนโยบายความเป็นส่วนตัว
(Personal Information and Privacy Policy)
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผู้ใช้บริการเอง ซึ่งท่านผู้ใช้บริการยินยอม และยืนยันว่า
ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริงเท่านั้น และผู้ให้บริการจะดำเนินการ
จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็น และเพื่อประโยชน์ในการให้บริการของผู้ให้บริการเท่านั้น
ในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลจะอยู่ภายใต้มาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
โดยปกติแล้วข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผู้ใช้บริการจะไม่ถูกเปิดเผยต่อบุคคลที่ 3 เว้นแต่ในกรณีพิเศษ
และได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากท่านแล้วเท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อปกป้องความเสียหาย
หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีอำนาจ ทั้งนี้ จะมีกระบวนการในการแก้ไข ปรับปรุงข้อมูล
ให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และมีความสมบูรณ์ตามมาตรฐานในการให้บริการ
อนึ่ง ความคุ้มครองดังกล่าวของผู้ให้บริการ ไม่รวมถึง ข้อมูลต่างๆ ที่ท่านผู้ใช้บริการได้กระทำ
ผ่านจากเว็บไซต์อื่นๆ ก่อนที่จะมีการลิงค์ผ่านเข้าสู่เว็บไซต์ โอมันส์หยด.com แม้เว็บไซต์อื่นๆ
ดังกล่าวจะมีโลโก้หรืออ้างถึงผู้ให้บริการอยู่ก็ตาม เนื่องจากเว็บไซต์อื่นๆ นั้น
อาจมีการจัดเก็บข้อมูลบนมาตรฐานความปลอดภัยและเงื่อนไขที่ต่างกัน
ข้อมูลทางสถิติ
(Statistical Information)
โดยทั่วไปแล้วเว็บไซต์ โอมันส์หยด.com นี้จะถูกจัดเก็บข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมต่างๆ ของผู้ใช้บริการ
โดยอัตโนมัติเพื่อใช้ในทางสถิติ ซึ่งข้อมูลสถิติดังกล่าวจะไม่มีการยืนยันข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่านผู้ใช้บริการ และผู้ใช้บริการยินยอมแก้ผู้ให้บริการในการนำข้อมูลสถิติดังกล่าวไปใช้เพื่อ
การพัฒนาและการปรับปรุงการให้บริการของผู้ให้บริการดียิ่งขึ้น
มาตรฐานความปลอดภัย
(Security)
ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการต่างๆ ขั้นเด็ดขาดตามความเหมาะสมต่อการกระทำใดๆ
ของท่านผู้ใช้บริการที่อาจเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย หรือ ปกปิดข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง
เพื่อทำให้ข้อมูลที่ผู้ให้บริการจัดเก็บรักษาทั้งหมดถูกต้องภายใต้มาตรฐาน การรักษาความปลอดภัย
อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อปกป้องความเสียหาย หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีอำนาจ
ทั้งนี้ จะมีกระบวนการในการแก้ไข ปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และมีความสมบูรณ์
ตามมาตรฐานในการให้บริการ
ลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย
(Copyrights)
บริษัทฯ ขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการทั่วไปทราบว่า ข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา ส่วนประกอบใดๆ
ทั้งหมดของเว็บไซต์ โดยให้หมายรวมถึงเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อ ชื่อทางการค้า
สิทธิบัตร โนว์ฮาว (Know How) ทรัพย์สินทางปัญญา ฯลฯ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ โอมันส์หยด.com นี้
ถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท เอบี ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ดำเนินการ
และให้บริการเว็บไซต์ โอมันส์หยด.com นี้แต่เพียงผู้เดียว หากบุคคลใด ลอกเลียน ปลอมแปลง
ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน จำหน่าย มีไว้ให้เช่าหรือกระทำการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการ
แสวงหาประโยชน์ทางการค้าหรือ ประโยชน์โดยมิชอบ จากงานลิขสิทธิ์ที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมด
ไม่ว่าโดยประการใดๆ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทาง
บริษัท เอบี ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจส์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทจะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวโดยทันที
การจำกัดความรับผิด
(Responsibility Restrictions)
ผู้ใช้บริการทราบและยอมรับว่า การใช้บริการผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ถือเป็นความเสี่ยง
ของผู้ใช้บริการแต่เพียงผู้เดียว บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อม ความเสียหายอันเป็นผลต่อเนื่อง ความเสียหายเชิงลงโทษ การสูญเสียกำไร
ผลประโยชน์ ข้อมูล หรือความสูญเสียอื่นๆ ทั้งที่จับต้องได้และที่ไม่สามารถจับต้องได้ อันเป็นผล
อันเนื่องมาจากการใช้บริการ การส่งต่อข้อมูล หรือการเข้ามาใช้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาต
หรือเนื้อหาสาระใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการ
การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในทางปฎิบัติและข้อสงวนสิทธิต่างๆ
(Changes)
ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในทางปฎิบัติและข้อสงวนสิทธิต่างๆ
โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า และการเปลี่ยนแปลงใดๆ ถือว่ามีผลบังคับใช้
ทันที อนึ่ง การเปลี่ยนแปลงใดๆ จะอยู่ภายใต้มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
ดังนั้น ผู้ใช้บริการควรที่จะตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นด้วยตัวท่านเอง
คำถามหรือข้อสงสัย
(Questions)
หากผู้ใช้บริการมีคำถามหรือข้อสงสัยใดๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขในทางปฎิบัติ
และข้อสงวนสิทธิต่างๆ สามารถสอบถามได้ที่
บริษัท เอบี ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจส์ (ประเทศไทย) จำกัด 2535
ชั้น 11 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
คำเตือน
(Warning)
การลงทะเบียนหรือการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผู้ใช้บริการ ผ่านเว็บไซต์นี้
ถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นที่กำหนดไว้ในบนเว็บไซต์์นี้
อย่างละเอียดแล้วทุกประการ หากผู้ใช้บริการไม่ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขที่กำหนดไว้
ขอให้ปฏิเสธการลงทะเบียนหรือการให้ข้อมูลส่วนบุคคลผ่านเว็บไซต์นี้